hgwly hguvfd ,t,hz]m td ugh[ hgHlvhq hglkhudm ,Hlvhq hguwv ,hgk.,t hgkshzdi