pshsdm hgvl] hgvfdud ,pshsdm hgudk fhghuahf fa;g uhl